Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.migtrans.pl WARUNKI OGÓLNE 1. Sklep internetowy MIGTRANS dostępny jest pod adresem www.migtrans.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową. Właścicielem firmy jest Krzysztof Migaj z siedzibą Topola Osiedle ul. Witosa 7, 63-421 Przygodzice. Firma specjalizuje się w chłodnictwie transportowym (naprawa, sprzedaż, montaż agregatów chłodniczych). TEL.: +48 062/505-72-27, 601-751-273 2. Firma prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą nadane numery NIP: 622-162-63-33 i REGON: 250686251 3.Za towary zakupione w naszym sklepie sprzedawca wystawia fakturę VAT. 4. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności naszego sklepu są poufne i nie będą przez właściciela strony udostępniane żadnym innym osobom. 5. Regulamin sklepu może ulec zmianie, poinformowanie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O treści zmian Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1.Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć: osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą. 2. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji, który znajduje się z na stronie naszego sklepu. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie będzie rozpatrywany. 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez klienta adres e-mail stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty po zweryfikowaniu przez sklep dostępności towarów u dostawców sklepu. 5. Dostawa towaru następuje w ciągu  7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy. Wszystkie zamówienia realizowane są tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Zamówienia nie będą realizowane w dni świąteczne oraz w dni wolne od pracy. 6. Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT. W przypadku braku możliwości zamówienia sklep zawiadomi klienta nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania specyfikacji zamówienia. W przypadku zapłaty sklep zwraca pieniądze. 7. Zarówno sprzedawcy jak i kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia na warunkach określonych przez obowiązujące prawo. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W razie odstąpienia od umowy kupujący ponosi koszty wysyłki towaru do siedziby sprzedającego. 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, klient może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciagu 14 dni od daty odebraniea towaru. 3. Zwracane towary muszą być kompletne, w stanie niezmienionym. 4.Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciagu 14 dni. FORMY I ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI 1.Możliwe są następujące formy płatności: PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie paczka jest pakowana i wysyłana. POBRANIE-  płatność przy odbiorze towaru. GOTÓWKA - w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w Siedzibie firmy. DOSTAWA TOWARU 1.Dostarczenie towaru następuje na koszt Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. 2. Koszt dostawy podany jest w cenniku podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. 3.W przypadku towarów wielkogabarytowych tj. urządzenia chłodnicze (agregaty) koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia. Cena ta zostaje podana na etapie składania zamówienia i jej akceptacja jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia. 4. Odbierając towar nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia uszkodzeń towar można reklamować na zasadach wyrażonych w niniejszym Regulaminie. 5. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiada firma kurierska. Jeżeli zamówiony towar ma zostać przesłany przez sprzedawcę kupującemu niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca  nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. 6.Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku braku towaru w magazynie w chwili złożenia zamówienia. W takich przypadkach produkt jest sprowadzany od producenta a klient zostanie poinformowany o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. 7. Dostawy towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. DANE OSOBOWE W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MIG-TRANS Krzysztof Migaj, z siedzibą w Topola Osiedle, ul. Witosa 7., tel. 601-751-273; 62 505-72-27, e-mail: migtrans@migtrans.pl 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) zawarcia umowy zakupu produktów oferowanych przez sklep MIG-TRANS b) realizacji zamówień, c) rozliczeń finansowych, d) obsługi reklamacji i zgłoszeń,. 3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty , którym firma MIG-TRANS powierzyła przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów m.in. dostawcy przesyłek. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tzn. do momentu realizacji procedur sprzedażowych. 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zawarta umowa, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z firmy MIG-TRANS oraz Pani/Pana zgoda, w zakresie określonych zgodą. 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu g) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. .Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. REKLAMACJE I ZWROTY 1.Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. 2.Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna wraz z dokumentem sprzedaży (faktura VAT) lub sam dokument sprzedaży - jeżeli do zakupionego produktu nie dołączono karty gwarancyjnej. 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient traci swoje uprawnienia, jeśli wadę wykryto po upływie 2 lat od dnia wydania towaru. Jeśli wadę wykryto w terminie 2 lat od dnia wydania towaru, roszczenia klienta o usunięcie wad towaru lub wymianę towaru na wolny od wad przedawniają się z upływem 1 od dnia wykrycia wady.    Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:Topola Osiedle 63-421, ul. Witosa 7 Do odesłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. 4. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować sklep a następnie przesłać reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty jego doręczenia wraz z opisem określającym charakter niezgodności z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności. Reklamowany towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, opakowaniu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi sprzedawca.
 
  • Dodaj link do:
  • www.wykop.pl
  • www.facebook.com